Tarang TV
Tarang TV
 • 19 521 ਵੀਡੀਓ
 • 2 321 355 627 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ

Rakhile Sie Mariba Kie | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 44,1102 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Gaon Akhada | Best Act Performance | Papu Pom Pom | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 38,8406 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 30,2932 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 83,5472 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 22,7612 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad | Comedy Serial | 21 Oct 19 | Promo | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,1822 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 190,803ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | 21 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 108,8542 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri : Weekly Highlights |12th Oct - 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1,2032 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini : Weekly Highlights |12th Oct - 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3,4882 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga : Weekly Highlights | 12th Oct - 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1,6673 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu : Weekly Highlights | 12th Oct- 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8,0593 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu : Weekly Highlights | 12th Oct - 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7,6884 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai : Weekly Highlights | 12th Oct - 18th Oct | Quick Summary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1904 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | Full Ep 399 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTv
ਦ੍ਰਿਸ਼ 193,6953 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | Full Ep 609 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 545,5643 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | Full Ep 1516 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 291,2323 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | Full Ep 705 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 491,1383 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Full Ep 321 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 320,4663 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Full Ep 237 | 19th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 109,9833 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | Full Ep 398 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTv
ਦ੍ਰਿਸ਼ 232,5524 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | Full Ep 608 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 614,3304 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | Full Ep 1515 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 217,6994 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | Full Ep 704 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 419,7014 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Full Ep 320 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 382,6194 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Full Ep 236 | 18th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 78,9814 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Smart Srimati | Promo | Reality Show- Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3,0533 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | 19 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 69,7213 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini |19 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 160,9333 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Petu Nana Nka Peta Puja | This Sunday @ 6pm | New Show | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8993 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | 19 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 136,3963 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | 19 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 115,0473 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | 19 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 31,8733 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | Full Ep 397 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTv
ਦ੍ਰਿਸ਼ 217,4285 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | Full Ep 607 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 672,7055 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | Full Ep 1514 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 233,8965 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | Full Ep 703 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 400,5215 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Full Ep 319 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 450,8335 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Full Ep 235 | 17th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 91,9185 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rakhile Sie Mariba Kie | 18 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 47,1264 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | 18 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 263,2504 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Smart Srimati | Audition Date Is Here | Promo | Reality Show- Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,3474 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | 18 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 58,0804 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | 18 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 137,6914 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | 18 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 85,4664 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad | Comedy Serial | 18 Oct 19 | Promo | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,7384 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | Full Ep 396 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTv
ਦ੍ਰਿਸ਼ 215,9986 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | Full Ep 606 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 460,2576 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | Full Ep 1513 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 222,2106 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | Full Ep 702 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 473,9616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Full Ep 318 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 497,8546 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Full Ep 234 | 16th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 120,7826 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | 17 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 22,7426 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | 17 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 115,8606 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | 17 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 160,6496 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rakhile Sie Mariba Kie | 17 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 22,2666 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad | Comedy Serial | 17 Oct 19 | Promo | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,0066 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | 17 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 37,2506 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri | Full Ep 395 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTv
ਦ੍ਰਿਸ਼ 208,6807 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | Full Ep 605 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 579,2667 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | Full Ep 1512 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 253,5677 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | Full Ep 701 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 507,2397 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Full Ep 317 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 419,5247 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Full Ep 233 | 15th Oct 2019 | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 90,6147 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad | Comedy Serial | 16 Oct 19 | Promo | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,5267 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | 16 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17,1797 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Petu Nana Nka Peta Puja | Sat-Sun @ 6pm | New Show | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1,0787 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Prem Kumar | This Sunday @ 6:30 pm | Only on TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2,6257 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rakhile Sie Mariba Kie | 16 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 27,7757 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini | 16 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 143,5297 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu | 16 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 61,3977 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | 16 Oct 19 | Promo | Odia Serial - TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 49,1987 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Gaon Akhada Season 2 | Get Ready for Auditions | Papu Pom Pom | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4,4197 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • sk habibul
  sk habibul 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ha ha ha ha ha ha

 • Prajnashree Kar
  Prajnashree Kar 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sraddha pain sabu heichhi

 • Jaahlub Horse
  Jaahlub Horse 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pado re nakko konopai ..jeebore ragodo karithile auri maja asitanta

 • krishna arjun
  krishna arjun 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mast

 • Dilip Kumar
  Dilip Kumar 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kahiki na tarini upare thiba bhala paiba au ate khoji khoji kandiba u are gree Krisha bro super sin

 • Dilip Kumar
  Dilip Kumar 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mu ae gote sin 10 tharadekhi ki au dekhibaku echha hauchil

 • Nilambar Nayak
  Nilambar Nayak 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Juade gola siade khaigola

 • Ajay Babuna
  Ajay Babuna 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Papu.. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • Ajay Babuna
  Ajay Babuna 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Papu good judge.......

 • Ajay Babuna
  Ajay Babuna 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Odisaru hatei dia...

 • Nayak Ajit
  Nayak Ajit 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  guli mari dia se kunwari bohu ku , siye mari jau 😁

 • suchitra khatua
  suchitra khatua 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow jaha heu Krish bhai nka Saha Tara tarini Ra dekha heigala

 • Paramount Pilatus 3
  Paramount Pilatus 3 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Faltu role jay

 • Artasarathi Pattanayak
  Artasarathi Pattanayak 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Andapuria toka ra Kamal😍😍😍

 • #prakash prakash Comedy
  #prakash prakash Comedy 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୁତ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର

 • Jagannath Sahoo
  Jagannath Sahoo 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂😂

 • Prakash Prakash Kumar
  Prakash Prakash Kumar 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ame telgure jao move dikhichu se move puni odiare karucha puruna hele

 • Prakash Prakash Kumar
  Prakash Prakash Kumar 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Manaru gote move tisri kariparuna

 • RANJU LATA SIAL
  RANJU LATA SIAL 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ajira topic re 1st satwik and jamidar babu diolock 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 • Rasmita Behera
  Rasmita Behera 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ae radika ta bokita lopa dedi Katha suna radika dedi ae padhama ku Kebe bajebaaa Mada uturuchi

 • Madhusmita Kar
  Madhusmita Kar 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Barsa nhi amity karichi

 • bikash kumar
  bikash kumar 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super bhai

 • Madhusmita Kar
  Madhusmita Kar 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Barsa ku serial ru out kara

 • sarthak's creation
  sarthak's creation 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow anchoring full bobal

 • SAHIL SOLLYWOOD
  SAHIL SOLLYWOOD 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So talented all r

 • Always I halp you to all
  Always I halp you to all 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice video

 • Bapun Kumar
  Bapun Kumar 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chandan love you super

 • Rudra Madhab
  Rudra Madhab 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice serial

 • Papuni Champati
  Papuni Champati 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Om nama sibaya🙏🙏🏼🙏🙏🙏

 • Always I halp you to all
  Always I halp you to all 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice video

 • BEBINA MOHANTY
  BEBINA MOHANTY 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  A sardha kichi karuni...sabu bele emti niriha dekheile serial vala laguni

 • Anil nayak Anil nayak
  Anil nayak Anil nayak 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Anil nayak Anil nayak
  Anil nayak Anil nayak 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wa nice

 • Saroj Mahakud
  Saroj Mahakud 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Radhika obhar acting karo chhi bakara actor

 • Sradhanjali Sahoo
  Sradhanjali Sahoo 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Papu pamp ethi paeni tu samastank akhire chhota hei galuni. Nija samman nije harei basiluni. Prakruta re tu se asan chhdi pala. Tu jogya nuhna

 • Diptisen Sahu
  Diptisen Sahu 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best

 • pravat maharana
  pravat maharana 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I like u ତାରା ତାରିଣୀ

 • Diptisen Sahu
  Diptisen Sahu 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Abdul Kareem
  Abdul Kareem 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Great

 • kichi nua kichi puruna story
  kichi nua kichi puruna story 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ channel instop.org/video/FNBszq9Mnlc-vidio.html

 • Susama Sahoo
  Susama Sahoo 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jaya I Love U So Much

 • ANURAG GIRI
  ANURAG GIRI 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  riya ku ahenilo soilo b ase ni ki ???

 • A AMAR KUMAR
  A AMAR KUMAR 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jena gote bekar judges

 • Jagannath Sahoo
  Jagannath Sahoo 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Faltu atma

 • Alok Kumar Dehury
  Alok Kumar Dehury 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Papu sir nka knowledge perfect. ....but madam nka ra ahuri knowledge darkar. ...jehetu gote important sit re basichhanti. ...amitiki gaanru sahara sabu knowledge thiba darkar....khali sahara ra knowledge knowledge re jaeni.....

 • BISWAJIT SAHOO
  BISWAJIT SAHOO 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Great great God bless you keep it up

 • Lipi Mukherjee
  Lipi Mukherjee 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  This is total insult. To all singers. This should be removed

 • Lokanath Nayak
  Lokanath Nayak 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So super jodi

 • Subhradipta Tripathy
  Subhradipta Tripathy 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Manav ku bhari raga laguchi se bhairav saha misi gala ..

 • Sasmita Das
  Sasmita Das 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  jadi monali sata Katha kahi thanta tahele story re twisty aasithanta Sabu bele satru ra jit houchi 😕😕😕😕

 • bhabranjan muna
  bhabranjan muna 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • pabitra Kumar behera
  pabitra Kumar behera 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Really my favourite episode

 • Nrupamani Sa
  Nrupamani Sa 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  This episode is nice

 • Ratnanjali Biswal
  Ratnanjali Biswal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Durga pujare biraj au chand bai ra plan dhara padu jamidar babu au radhika satyik samnare

 • Niranjan Maity
  Niranjan Maity 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ମାଆ ଲୋ ମାଉସୀ ତତେ ଜୁଆର ହଉଛି ତୁ ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ ରେ ଏମିତି ଡାନ୍ସ କରନା... !! ଯଦି ପାରୁଛ ଓଡିଶା ର ପରମ୍ପରା କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କର.. !!

 • Ratnanjali Biswal
  Ratnanjali Biswal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sata kahile biraj ra pua bada heithila puni kan chota hela haa haa sabu thik puni a chua bada chota

 • Mitarani Nayak
  Mitarani Nayak 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tu marijaa

 • Satyabrata nayak Chinu
  Satyabrata nayak Chinu 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Haaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Trinath maharana
  Trinath maharana 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  katha thiek kara

 • Sameerkathua Sameerkathua
  Sameerkathua Sameerkathua 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super song

 • Jitu Pradhan
  Jitu Pradhan 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Switick bhai super wading

 • Rawday ranjeet
  Rawday ranjeet 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  School life is the best life

 • Rushi Kumar
  Rushi Kumar 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Sunil Behera
  Sunil Behera 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I think you are a big mad.

 • AJAY MOHAPATRA
  AJAY MOHAPATRA 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Dev bhai u r awesome......👌👌👌👌👌

 • Alok Mishra
  Alok Mishra 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌👌👌

 • Akash Puspa
  Akash Puspa 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sala hatasia papu. CM nku respect dei janine. Au kete checha kahile janiba

  • Nabakishor Behera
   Nabakishor Behera 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   jou ta cm nabeena nana taku ki - - - - sanmana

 • ayan khan
  ayan khan 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best Jodi joy sabitri

 • Bikash Parida
  Bikash Parida 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Achcha movie nahin hai

 • Surendra Raut
  Surendra Raut 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Idimicha saga pita lageti

 • shyamprasad mallick
  shyamprasad mallick 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ada

 • satyanarayan naik
  satyanarayan naik 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Papu bahut kharap

 • lPriyanka Rath
  lPriyanka Rath 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mu bahut khusi petu nana ama gaon ku asithile

 • Jagannath Sahoo
  Jagannath Sahoo 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Swatik bapa bauth Bhala

 • Raju Das
  Raju Das 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌👌

 • satyanarayan naik
  satyanarayan naik 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mga

 • Niturani Samal
  Niturani Samal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  aama ghara Bhadrak Eli di

 • Tofan Biswal
  Tofan Biswal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Top Fav

 • Niturani Samal
  Niturani Samal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  aama Bhadrak kemiti lagila Nana Eli mam Bhadrak ra kau jagare aapanaka sasu ghara plz tike kahibe

 • Jyoshna Jyoshna MalIk
  Jyoshna Jyoshna MalIk 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jani Jani kahiki siriyl taku kharap karucha kan au kichi bhabiki lekhi paruna sei sei gote story lekhi chalicha au story nahi jadi siriyl banda karidia

 • BB Jena
  BB Jena 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  N

 • Runi Ghadei
  Runi Ghadei 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kan jamidar babu a dhiokabaj biraj apankar calor dhariki apanku insolt kala kan apana taku kichhi danda debeni nahele kichhi ijata rahibani apankar

 • Kanha Pradhan
  Kanha Pradhan 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love durga serial,,but durga Ku ahi character bhala laguni

 • rashmi rashmi
  rashmi rashmi 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Birja tu galu

 • Mamata Satpathy
  Mamata Satpathy 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Apan badhiya loknka feeling sahit kheluchanti, kahiki na serial ku suspension nei jaichanti, adiance ta wait karibe na?

 • Aurobinda Behera
  Aurobinda Behera 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Mamata Satpathy
  Mamata Satpathy 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Are aji mane 21tarikh ra episode kai je,apan mane kahiki darshak nka feelings sahit barbar kheluchanti

 • Saubhagini Swain
  Saubhagini Swain 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Marijaunu sradha

 • Santosh Bhoi
  Santosh Bhoi 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ram

 • Mamatha Munda
  Mamatha Munda 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aji stuti bahut sundar laguchhha

 • RSM MEDIA Production
  RSM MEDIA Production 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । God bless you

 • Arunpayan Nayak
  Arunpayan Nayak 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mastre

 • Pramod Kumar
  Pramod Kumar 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Srdha over acting

 • G b
  G b 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love rishi and mili and all charecter

 • Liza Samal
  Liza Samal 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Savitri Jay nku bibaha karu siriel bhala lagiba

 • odisha update
  odisha update 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pagal serial

 • Tapaswini Mallik
  Tapaswini Mallik 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So beautiful stuti and durya,bahut cute lagucha 2 jana