Tarang TV
Tarang TV
 • 101 ਵੀਡੀਓ
 • 0 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ

Kunwari Bohu | Ep 328 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Ep 330 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tarang Mega Serials | 1st June | Mon-Sat | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 15ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Najar | 1st June | Promo | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 92 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Excuse me | Season-3 | 1st June | Promo | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 52 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Ep 327 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tarang Mega Serials | 1st June | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 162 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Ep 327 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Ep 326 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tarang Mega Serials | 1st June | Tarang TV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 102 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Love Station | Today @ 7 pm | Today Evening Show | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu | Ep 326 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Love Station | Today @ 7 pm | Today Evening Show | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 73 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
TARA TARINI | EP435 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 124 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Ep 104 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 810 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga | EP 586 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 311 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Ep 104 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 510 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai | Ep 111 | Best Scene | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 510 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cinema Mahasaptaha | Mon-Sat @ 7 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 156 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga - Best Scene | Best of Ep 579 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 611 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri - Best Scene | Best of Ep 507 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 911 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kalijai - Best Scene | Best of Ep 103 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 610 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Savitri Brata l Wish by Tarang Parivaar l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2210 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri Brata l Today @ 8 am l Promo l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2910 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rakesh will be Live on Facebook l Tomorrow @ 12 l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 310 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Baya Gita | Everyday @ 6:30 am | Jitu Dash |TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 410 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Horror Zone | Mon-Sat, Night @ 10:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1110 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad - Comedy Scene | Ep 257 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 917 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu - Best Scene | Ep 314 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 917 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad- Best Scene | Ep 257 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 717 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri-Best Scene | Ep 458 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 215 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu-Best Scene | Ep 317 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1117 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri - Best Scene | Ep 479 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 617 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sindura Ra Adhikar - Best Scene | EP 9 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 816 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad- Best Scene | Ep 256 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 317 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri-Best Scene | Ep 454 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini- Best Scene | Ep 430 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1916 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sindura Ra Adhikar - Best Scene | EP 9 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga-Best Scene | Ep 495 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 316 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu- Best Scene | Ep 313 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 617 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu-Best Scene | Ep 763 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 816 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tarang Cine Awards 2018 | Tomorrow @ 9:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 116 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cinema Mahasaptaha | Mon-Sat @ 7 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 516 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sriman Surdas | Tomorrow @ 6:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 216 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Aisha Samal (Baby Tarini) Celebrating Jitiba Odisha | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7416 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Tara Tarini- Best Scene | Ep 426 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3916 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nua Bohu- Best Scene | Ep 762 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1116 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Durga- Best Scene | Ep 495 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 516 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Puni Gadbad- Best Scene | Ep 258 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 217 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mili Mohanty Will Be Live on Facebook l Tomorrow @ 12 l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 316 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Savitri -Best Scene | Ep 507 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 517 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kunwari Bohu - Best Scene | Ep 311 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1017 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sriman Surdas | This Sunday @ 6:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 817 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sukanta Rath Will Be Live on Facebook l Tomorrow @ 12 l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 319 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
COOK SMART | EP 19 | Short Video | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 720 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Old Tarang Mega-Serial Once Again l Everyday 10 am - 2pm l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 620 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari-Best Scene | Ep 13 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 325 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cook Smart | Ep 15 | Short Video | RJ Rakhee | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 125 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Aisha Will Be Live on Facebook l Tomorrow @ 12 l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1920 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cinema Mahasaptaha | Mon-Sat @ 7 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 221 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cook Smart | Mon- Sat @ 6:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 121 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Horror Zone | Mon-Sat, Night @ 10:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3221 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari - Best Scene | Ep 15 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 523 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cook Smart - Home Recipes | Paneer Dhania Kurma | Ep 16 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 224 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Mother's Day | Wish By Tarang Parivaar | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1021 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Mother's Day | Maa Lo Maa | Lumraina Satpathy | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 521 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
#MoMaaMoTaranga | Happy Mother's Day | Tarang Parivaar | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 822 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari- Best Scene | Ep 14 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 424 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cook Smart - Home Recipes | Ep 18 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 223 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
COOK SMART - Home Recipes | EP 17 | Short Video | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 323 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari | Best Scene | Ep 12 | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 426 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Somesh Will be LIVE on Facebook l Tomorrow @ 12 PM l TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 223 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari | Today @ 9:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 223 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Neel Panda will be LIVE on Facebook | Tomorrow @ 12 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 124 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
KK will be LIVE on Facebook | Tomorrow @ 12 pm | NuaBohu |TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 625 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Abhijit Dadara Lockdown Antakhyari | Today @ 9:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 225 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Smile Please | Today @ 7 pm | Sabyasachi Mishra | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 725 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Babu Bhaijan | This Sunday @ 6:30 pm | TarangTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2025 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • SRIRAM BADARA
  SRIRAM BADARA 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌👌👌

 • Tulasi Biswal
  Tulasi Biswal 25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  I like this song 👌😍❤️

 • BK Deepak
  BK Deepak 25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Sabu balira bakra..

 • nice sang Jena
  nice sang Jena 41 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  . 💞 💞 Jay Jagannath 🙏 🙏

 • Rankanidhi Nayak Nayak
  Rankanidhi Nayak Nayak 49 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Niceee

 • Sujata Behera
  Sujata Behera 58 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Mate bhuta serial bhala lageni

 • Ajay Bhai
  Ajay Bhai ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tiger💘💅💋🌹🌹

 • Ashok Kumar Rout
  Ashok Kumar Rout 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kalijai au dabanii kii ?????

 • Sanjukta Giri
  Sanjukta Giri 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  These Particulate[2/9, 9:40 PM] Bula Bhai: Emti heichi [2/9, 9:41 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 9:42 PM] Bula Bhai: Tu khaichu [2/9, 9:42 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 10:14 PM] Bula Bhai: Darling good night[2/9, 9:40 PM] Bula Bhai: Emti heichi [2/9, 9:41 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 9:42 PM] Bula Bhai: Tu khaichu [2/9, 9:42 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 10:14 PM] Bula Bhai: Darling good night[2/9, 9:40 PM] Bula Bhai: Emti heichi [2/9, 9:41 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 9:42 PM] Bula Bhai: Tu khaichu [2/9, 9:42 PM] Sanjukta😲😬🙄🙄😐: Hn [2/9, 10:14 PM] Bula Bhai: Darling good night

 • ХХХ AMATEUR SЕХ VIDEO - CLIСК НERE
  ХХХ AMATEUR SЕХ VIDEO - CLIСК НERE 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  *hotslut.ru?v=OW2AF96vxbs* 1:27

 • CHITTA RANJAN MISHRA
  CHITTA RANJAN MISHRA 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chhatrapati sibaji nku asanman thik katha nuhe

 • Sadam Sk
  Sadam Sk 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  HiBABY

 • Odia samar music
  Odia samar music 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice move

 • Priyacharan Das
  Priyacharan Das 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ଜୟଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଵ୍ରହ୍ମପୁରିଆ

 • Madhu Mandal
  Madhu Mandal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mu satare kandi pakai Lee jay hind

 • ALOK KUMAR BADATYA
  ALOK KUMAR BADATYA 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  South ru dubbing Aau copy Karucha... Award Neucha ... 😂😂😂😀😀😀

 • ALOK KUMAR BADATYA
  ALOK KUMAR BADATYA 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  South movies ru copy nakari Nije script kara ... industry ku agaku niantu ...

 • ALOK KUMAR BADATYA
  ALOK KUMAR BADATYA 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice combination of swaraj and Sivani .

 • Soumendra Nayak
  Soumendra Nayak 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I know you are in love with me. So am I. We're going to meet very soon. Thanks 💏

 • Pratap Shasamal
  Pratap Shasamal 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  My favourite babusan

 • Santosh Kumar
  Santosh Kumar 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super comedy prangyan

 • champeswar Mahakur
  champeswar Mahakur 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  JAY VEER BAJRANGBALI

  • champeswar Mahakur
   champeswar Mahakur 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨

  • champeswar Mahakur
   champeswar Mahakur 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  • champeswar Mahakur
   champeswar Mahakur 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • champeswar Mahakur
  champeswar Mahakur 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  BADHIA. ............. .BADHIA

 • ayush basant ray
  ayush basant ray 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  thanks

 • adityasatapathy 12
  adityasatapathy 12 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Miss durga serial

 • Bijayalaxmi Das
  Bijayalaxmi Das 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love song❤❤❤❤❤

 • Rutik Bag
  Rutik Bag 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Happy odio taranga

 • biswaranjan guru
  biswaranjan guru 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  sir nest episode upload plz

 • Bandana kumari swain
  Bandana kumari swain 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice

 • Bharati Sahoo
  Bharati Sahoo 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😛😭😭😭😭😭😭😭🤭🤭🤭🤭🤫🤫🤫🤫

 • L. Sudam Reddy
  L. Sudam Reddy 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So nice acting

 • Sasmita Tripathy
  Sasmita Tripathy 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️ JAYA is an excellent💃💃💃

 • Chittaranjan Maharana
  Chittaranjan Maharana 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Binod Kumar
  Binod Kumar 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice serial

 • Dillip Sahoo
  Dillip Sahoo 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ..

 • Binod Kumar
  Binod Kumar 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice serial

 • Jogi Mahapatra
  Jogi Mahapatra 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Duplicate au karani nachet corona madijiba social distance rakhi kar Sabu shooting stay home stay safe 🙏🙏👏👏🏼👌👏👏👏

 • Nileswari Majhi
  Nileswari Majhi 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Really heart touching performance... May God bless you all team.

 • Poulasti Munda
  Poulasti Munda 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Verry nice and cuty beby

 • b k
  b k 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Who will watching in qurantine days?

 • H H
  H H 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please,SumantaBhai nkuDakantu NheleTaratariniSerialBandKarantu,AshwaniBhainkRollBhalaLaguni,1stEpisodereJeunmananeThileSemankaRollBhalaLaguthila,SamastankuChangeKalapareBhalaLaguni,Taratarini,ArambharuBhalaLaguthila

 • Debarsi Juad
  Debarsi Juad 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ilove my India

 • Krushan Sarathi
  Krushan Sarathi 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So beutiful

 • Deepak Sahoo
  Deepak Sahoo 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice radhika

 • BISPATI KUMAR PATTANAYAK
  BISPATI KUMAR PATTANAYAK 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Faltu thu bi aahuri faltu

 • Shantunu Nayak
  Shantunu Nayak 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ଆନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟ ବାଦ ।

 • ْعبدالعزيز ابكرمحمد مصطفي
  ْعبدالعزيز ابكرمحمد مصطفي 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  الوري

 • Pratapkumar Mishra
  Pratapkumar Mishra 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ok

 • No.1 mu odia Kanha
  No.1 mu odia Kanha 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Me to riygai

 • Sana Pradhan
  Sana Pradhan 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice serial

 • Bandana kumari swain
  Bandana kumari swain 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Heroine heba ta sraddha vali & sai nka katha mun kn kahibi i'm really speechless

 • Soumendra Nayak
  Soumendra Nayak 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I didn't speak any thing that day but I know U could read my yes a big fat yes 4u

 • Bandana kumari swain
  Bandana kumari swain 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  so sad but mst serial

 • Sangitarani Behera
  Sangitarani Behera 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I am wating

 • Balram Barik
  Balram Barik 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  P

 • Narendra Sahoo
  Narendra Sahoo 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Great acting bro....

 • Aarat arat.parida
  Aarat arat.parida 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Durga di nice dance and swatik nice dance

 • Pooja Pooja
  Pooja Pooja 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I'm so happy😊😊😊😊😊

 • Aarat arat.parida
  Aarat arat.parida 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Priya is best dancer

 • Lachhaman Dharua
  Lachhaman Dharua 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ସମଥୀଙ୍ଗ ସମଥୀଙ୍ଗ 2 ଓଡିଆଫିଲମ୍

 • ulesh Gond
  ulesh Gond 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  मेरा देश महान 👉🏃❤🇮🇳👌

 • Lachhaman Dharua
  Lachhaman Dharua 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ସମଥୀଙ୍ଗ ସମଥୀଙ୍ଗ 2 ଓଡିଆଫିଲମ୍

 • BHUBANESWAR BARIK
  BHUBANESWAR BARIK 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  OMG

 • BHUBANESWAR BARIK
  BHUBANESWAR BARIK 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  OMG

 • PRAVAKAR DASH
  PRAVAKAR DASH 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I am first

 • Niru Swain
  Niru Swain 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anubhab bro fans like

 • TECHNICAL LOKANATH YADAV
  TECHNICAL LOKANATH YADAV 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice serial

 • Jinmayee Sahoo
  Jinmayee Sahoo 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kalijai serial ketebele deba

 • Rita Gouda
  Rita Gouda 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 • Sumitra sahu Sumitra
  Sumitra sahu Sumitra 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I miss you my favorite serial

 • Amaresh Roul
  Amaresh Roul 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love you durga ☺

 • Amaresh Roul
  Amaresh Roul 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  English Durga wow🥰😘😍♥️♥️

 • swati sucharita
  swati sucharita 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Seriously !!

 • Sharmeen Ajij Pasha Shaikh Shaikh
  Sharmeen Ajij Pasha Shaikh Shaikh 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mitali looking soooooo pretty and beautiful

 • Alina Das
  Alina Das 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Err urp

 • Binod Kumar
  Binod Kumar 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  my favorite serial

 • Pankaj Jena
  Pankaj Jena 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice one

 • HRUDANANDA PRADHAN
  HRUDANANDA PRADHAN 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Beautiful joj ment

 • Binod Kumar
  Binod Kumar 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice serial

 • Dinabandhu Dalai
  Dinabandhu Dalai 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mana khushi hoigala.bahuta sundar gita gaile Ashima panda.jay Jagannath

 • BRILLIANT STUDENT
  BRILLIANT STUDENT 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow super

 • Chandan Gouda
  Chandan Gouda 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pura bekar

 • Manas Nayak
  Manas Nayak 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Love you song

 • Ranjan Nayak
  Ranjan Nayak 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best copel and very romantic Stuti and durj

 • bharath Chandra Malik b c
  bharath Chandra Malik b c 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sardha nka acting Pura mind blowing

 • Rajiv Nayak
  Rajiv Nayak 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bahut badia hoechi thank you

 • Narendra Hasda
  Narendra Hasda 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  AMERICA GOT TALENT KI PERFORMANCE HAI.. BAHUT ROLAYA MUJHE.. JAI HIND.. JOY YABAN JOY KISAN

 • Bijuli Rout
  Bijuli Rout 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kalijai ketebele daba

  • Gouri Sankar
   Gouri Sankar 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Aau dabani sarigala

 • I Love You
  I Love You 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Lovely 😍💋❤

 • B. N KUMAR
  B. N KUMAR 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jasmin rath

 • Bandana kumari swain
  Bandana kumari swain 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cuteeeee priyanka [sraddha] Haladi basanta pari bahut sundar laguchha .pura Free fire jhia i'm really your Big Fan

 • Krushan Sarathi
  Krushan Sarathi 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So nice

 • Debasish Senapati
  Debasish Senapati 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hind serial copy kariba chadantu.

 • SuDivya Sahoo
  SuDivya Sahoo 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chi thu Tarang tv ..laja nahin Tarang tv ku copy karuchi seriel ku

 • Smruti Palai
  Smruti Palai 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Y by

 • SUJIT KUMAR JAYAPURIA
  SUJIT KUMAR JAYAPURIA 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  *Jojo dada tmr lgi khali eta dekhsi 💚🧡💛💙💚🧡🧡💚💛💙💚*

 • Arabinda Prusty
  Arabinda Prusty 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arabinda Rak Mumbai

 • subhakant19
  subhakant19 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  କପି ପେଷ୍ଟ।।।।

 • Kabita Kabat
  Kabita Kabat 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice comedy serial 👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👆🤩🤩🤩🤩🤩🤩

 • Bijaya laxmi Biswal
  Bijaya laxmi Biswal 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  The song is nice